• Reštrukturalizácia spoločnosti

  Reštrukturalizácia skrýva pod sebou ozdravný režim pre vaše podnikanie, jeho revitalizáciu, znovu naštartovanie pri súčasnom zachovaní podstatnej časti prevádzky vášho podnikania. Účelom reštrukturalizácie je i uspokojenie veriteľov v rozsahu, čase a spôsobom určenom reštrukturalizačným plánom.

  reštrukturalizácia spoločnosti
 • Bankrot spoločnosti

  bankrot spoločnosti

  Bankrot je súčasťou podnikateľského života, ale nemusí nevyhnutne znamenať definitívny koniec.Podľa štatistík, ktoré boli spracované pre potreby Európskej Komisie tvoria bankroty približne 15 % z celkového počtu ukončených podnikaní. Podľa zistení tej istej štatistiky, vo vyspelých krajinách, 11 – 18 % zakladateľov spoločností zažilo určitý neúspech v podnikaní.

 • Likvidácia spoločnosti

  Obchodný zákonník rozlišuje dve etapy zániku spoločnosti. V prvej etape sa spoločnosť zruší niektorým zo spôsobov stanovených v Obchodnom zákonníku a v druhej etape spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti.

  likvidácia spoločnosti
 • Osobný bankrot

  osobný bankrot spoločnosti

  Osobný bankrot predstavuje pre dlžníka veľmi náročnú a nepríjemnú časť jeho života. V takejto situácii je nevyhnutné čeliť svojim veriteľom, štátnym inštitúciám, poisťovniam ale najme vlastnej traume spôsobenej neúspechom. Spoločnosť LIEB ponúka zastupovanie pred veriteľmi, veriteľskými orgánmi, orgánmi štátno-správneho aparátu, polície a súdnictva profesionálnymi advokátmi, prípadne ich advokátskymi koncipientmi s ktorými naša spoločnosť spolupracuje.

O nás

JUDr. Erik Bilský

JUDr. Erik Bilský

LIEB reštrukturalizácie, s.r.o. je Slovenským lídrom v oblasti reštrukturalizácií spoločnosti. Priorita podnikania našej spoločnosti je zameraná na záchranu právnických osôb, ktoré sa dostali do krízovej situácie, na zbavenie týchto právnických osôb podstatnej časti ich záväzkov, alebo zmeny ich splatnosti, prerušenie a zastavenie exekúcií a konaní o výkon rozhodnutia, prerušenie a zastavenie súdnych konaní v ktorých sa útočí na majetok (viac ...)

Aktuality

 • Pondelok

  21

  Október

  Dozorná správa v reštrukturalizácií

  Reštrukturalizačný plán vo svojej záväznej časti môže obsahovať i ustanovenia o zavedení dozornej správy. Dozorná správa sa zavádza po skončení reštrukturalizácie na obdobie do úplného splnenia reštrukturalizačného plánu. Dozornú správu vykonáva dozorný správca.

  viac

 • Piatok

  25

  Január

  Následky neúčinnosti reštrukturalizačného plánu

  Ak sa reštrukturalizačný plán stane voči veriteľovi neúčinným sú dlžník i preberajúca osoba spoločne a nerozdielne povinní spoločne a nerozdielne splniť tomuto veriteľovi jeho pôvodnú pohľadávku a to v rozsahu v ako bola táto pohľadávka zistená spolu s ...

  viac

 • Štvrtok

  17

  Január

  Nesplnenie reštrukturalizačného plánu dlžníkom a účinky vyhlásenia konkurzu na plán

  Ak si dlžník, alebo preberajúca osoba nesplnia svoje povinnosti určené im reštrukturalizačným plánom a to ani do 30 dní doručenia výzvy, aby si splnili svoje povinnosti riadne a včas stáva sa plán voči týmto účastníkom plánu neúčinným.

  viac